Homophobia :ทำความเข้าใจอาการเกลียดกลัวชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ


Homophobia Vs. Heterosexism

โฮโมโฟเบีย (Homophobia) หรือการเกลียดกลัว อคติ รู้สึกไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งรู้สึกไม่ไว้วางใจกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือผู้ที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันอย่างไร้เหตุผล อาการโฮโมโฟเบียสามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่ทัศนคติและความเชื่อเชิงลบที่เกี่ยวโยงกับการเกลียดชังหรืออคติต่อผู้ที่ไม่ได้ปฎิบัติตามบรรทัดฐานหญิงชาย (Gender norm) การเลือกปฎิบัติ การตีตราจนไปถึงอาชญากรรมด้วยมูลเหตุแห่งความเกลียดชังและอคติบนพื้นฐานแห่งเพศ (Hate Crimes Motivated by Sexual Orientation)

การกีดกันกลุ่มรักร่วมเพศ (Heterosexism) คืออคติและการเลือกปฎิบัติที่อยู่บนพื้นฐานเพศทวิลักษณ์ และมีแนวคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศหญิง-เพศชายเป็นบรรทัดฐานเดียวของสังคม เป็นสิ่งที่ปกติและเหนือกว่าความสัมพันธ์ของเพศอื่น รวมถึงการสันนิษฐานที่ปฎิเสธความหลากหลายทางเพศ (เช่น สันนิษฐานว่าคนอื่นเป็นเพศตรงข้าม) รากเหง้าของอาการโฮโมโฟเบียผูกติดกับวัฒนธรรม บรรทัดฐานและกรอบความคิดที่ผูกติดอยู่กับเรื่องเพศแบบทวิลักษณ์ที่ตั้งอยู่บนฐานว่าโลกนี้มีเพียงเพศชายและหญิง และแบ่งแยกเพศสภาวะเป็นความเป็นหญิงเป็นชายเพียงเท่านั้น (Feminine กับ Masculine) สิ่งเหล่านี้สร้างมโนทัศน์และบรรทัดฐานรักต่างเพศชายหญิง (Homonormativity) ที่ผลักผู้มีความหลากหลายทางเพศและนอนไบนารีให้เป็นกลุ่มชายขอบ แนวคิดและวัฒนธรรมเหล่านี้หล่อหลอมทุกอนูของสังคมตั้งแต่ปัจเจกบุคคล สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และใช้เครื่องมือของสถาบันของตนเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอคติทางเพศ ความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อรักษาอำนาจและสถานภาพปัจจุบัน (Status quo) ของตนเองและสถาบันบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่นการที่ศาสนาคริสต์สร้างสำนึกว่าการร่วมเพศทางทวารหนักเป็นเรื่องที่ผิดบาปซึ่งขับเคลื่อนให้เกิดกฎหมายที่ทำให้การรักเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรม (Sodomy Law) หรือการที่รัฐคงไว้ซึ่งกฎหมายที่กีดกันและไม่คุ้มครองผู้มีความหลากหลายหรือแม้กระทั่งบัญญัติให้การรักร่วมเพศเป็นอาชญากรรม

ประเภทของ Homophobia

o โฮโมโฟเบียภายใน (Internalized homophobia) คือการที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศมีความรู้สึกอคติหรือมีความรู้สึกด้านลบกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเอง หรือลึก ๆ แล้วยังคงมีความอตติกับอัตลักษณ์ของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากวัฒนธรรม บรรทัดฐานและกรอบความคิดของสังคมที่หล่อหลอมกดทับพวกเขาอยู่ ยกตัวอย่างเช่นประเด็นเรื่อง การกลัวการเหยียดความสาว (Effeminophobia) ในกลุ่มเกย์ หรือการปฎิเสธหรือรู้สึกด้านลบกับอัตลักษณ์ของตนเอง

o โฮโมโฟเบียในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Homophobia) คือ โฮโมโฟเบียที่เกิดระหว่างปัจเจกบุคคลที่ความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ แต่ว่าเมื่อฝ่ายนึงรับรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ ก็เริ่มสร้างอคติ กำแพงและความรู้สึกด้านลบให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศผ่านการกระทำรูปแบบต่างๆ ทั้งการกระทำและคำพูด ยกตัวอย่างเช่น หากคุณมีเพื่อนที่สนิทมาก ๆ คนนึงและคุณวางใจที่จะบอกเขาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศของคุณ (Coming out) แต่เมื่อเพื่อนรับรู้ก็เริ่มปฏิบัติกับคุณแปลกไปหรือเว้นระยะห่าง การที่ญาติหรือคนในครอบครัวปฎิบัติกับผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่เหมือนเดิมหรือปฏิบัติในเชิงลบ และที่เลวร้ายที่สุดคือโฮโมโฟเบียในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นบางครั้งนำไปสู่ความรุนแรงที่ไร้เหตุผลกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ

o โฮโมโฟเบียเชิงสถาบัน (Institutional homophobia) คืออาการเกลียดกลัว อคติกับผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เกิดในสถาบัน องค์กร รัฐบาล ธุรกิจหรือ สถาบันศาสนา ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติผ่านการบังคับใช้นโยบาย การจัดสรรทรัพยากรและสิทธิที่ไม่เป็นธรรมเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยกตัวอย่างเช่นการไม่จ้างงานผู้หญิงข้ามเพศ กฎหมายที่ทำให้การรักเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรม (Sodomy Law) การบังคับให้ผู้หญิงข้ามเพศเข้าเกณฑ์ทหาร หรือในบรูไนที่จะออกกฎหมายอิงกับกฎหมายชารีอะห์เพื่อให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีโทษถูกปาหินจนตาย (แต่ในที่สุดมีการยกเลิกไป) การที่ศาสนาแสดงความเห็นต่อต้านการสมรสเท่าเทียมหรือตีตราว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นบาป บางประเทศยังคงมีการพิสูจน์ความเป็นเกย์’ โดยการใช้ Anal Examination หรือการตรวจทวารหนักเพื่อพิสูจน์หาหลักฐานลงโทษเกย์ (แทนซาเนีย) ในบางประเทศยังคงมี gay purge หรือการจับตัวเกย์ไปซ้อมทรมาน (เชซเนีย)

o โฮโมโฟเบียเชิงวัฒนธรรม (Cultural homophobia) คือการที่วัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานที่ส่งต่อและเป็นโครงสร้างทางสังคมนั้นแบ่งแยก อคติ ตีตรา กดทับ รังเกียจหรือแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ว่าทุกคนต้องปฎิบัติตามบรรทัดฐานหญิงชาย หรือแม้กระทั่งการนำกรอบความเป็นหญิงเป็นชายครอบทับอัตลักษณ์ทางเพศของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยกตัวอย่างเช่นในสื่อซีรีส์วายที่ต้องมีเมะ-เคะ ต้องมีเกย์รุกที่มีลักษณะแมน ๆ และเกย์รับที่ดูบอบบางอ่อนแอซึ่งขัดกับธรรมชาติของเรื่องความหลากหลายทางเพศที่มีความลื่นไหล


แบบไหนบ้างที่สะท้อนสัญญาณความเป็นโฮโมโฟเบีย!

o คุณสร้างความชอบธรรมให้กับความอคติ การกีดกัน ความรุนแรง การตีตราและความรู้สึกด้านลบของคุณต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายผ่านโดยอ้างหลักศาสนา วิทยาศาสตร์หรือความเชื่อต่าง ๆ

o คุณคิดว่าความรักหรือความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายเป็นเรื่องชั่วคราว เป็นเทรนด์ เป็นสิ่งที่ไม่ปกติหรือเป็นอาการป่วย

o คุณกีดกันและเลือกปฎิบัติกับผู้มีความหลากหลาย

o คุณปฎิเสธหรือไม่ยอมรับอัตลักษณ์หรือรสนิยมทางเพศของผู้อื่น เช่น การเรียกชื่อเก่าของคนข้ามเพศ (Deadnaming) หรือการใช้สรรพนาม คำ หรือผูกโยงผู้มีความหลากหลายกับเพศ (Misgendering) ที่ถูกกำหนดให้เมื่อแรกเกิด

o คุณมองผู้มีความหลากหลายทางเพศในเชิงเหมารรวมหรือในเชิงลบ คุณเหยียด ล้อเลียน สร้างความอับอาย ใช้อัตลักษณ์ทางเพศของผู้มีความหลากหลายในรูปแบบคำคุณศัพท์ เช่น สีนี้เกย์มาก หรือเล่นมุกตลกที่เกี่ยวกับเพศสภาพ

214 views0 comments