How to be a good ally : มาเป็นพันธมิตรที่ดีของผู้มีความหลากหลายทางเพศกันเถอะทำความรู้จักกับ Ally พันธมิตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

LGBTQIAN + ally หรือ พันธมิตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศ คือผู้ที่สนับสนุนความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ต่อต้านการเลือกปฏิบัติ อคติ การตีตราและความเกลียดชังกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ แต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ กล่าวคือ Ally เป็นผู้ที่มีเพศสภาพตรงกับเพศกำหนด (Cisgender) ที่มีแรงดึงดูดทางเพศและทางใจกับเพศตรงข้ามเท่านั้น (Heterosexual & Heteroromantic)

Allyship? ความเป็นพันธมิตรมีแบบไหนบ้างนะ ?

เคียท เอ็ดเวิร์ด (Keith E. Edwards) นักสังคมวิทยาแบ่งระดับการเป็นพันธมิตรในการเคลื่อนไหวทางสังคมไว้ 3 ระดับได้แก่


 • พันธมิตรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว (Allyship for self-interest) คือคนที่เป็นพันธมิตรโดยมาจากแรงผลักดันส่วนตัว มองว่าอคติ การเลือกปฏิบัติ และความไม่เท่าเทียมทางเพศที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล มองว่าตนเองมีอำนาจเป็นผู้ปกป้องคนใกล้ชิดที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่ที่เอาเรื่องโรงเรียนที่เลือกปฎิบัติกับลูกที่เป็นคนข้ามเพศ หรือผู้ที่ปกป้องเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมทางเพศนั้นเป็นคนสนิทใกล้ชิด มักมองไม่เห็นสิทธิพิเศษ (Privilege) แค่มองว่าต้องการปกป้องคนที่พวกเขาห่วงใยเท่านั้น (I do this for people I care about)


 • พันธมิตรเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น (Allyship for Altruism) คือผู้ที่เป็นพันธมิตรโดยมีแรงบันดาลใจจากช่วยเหลือผู้อื่น มองว่าอคติ การเลือกปฏิบัติ และความไม่เท่าเทียมทางเพศเกิดจากคนกลุ่มอื่นที่มาโจมตีชุมชุนผู้มีความหลากหลาย มองว่าตนเองเป็นอัศวินขี่ม้าขาวหรือพระผู้มาโปรด และคนในชุมชน LGBTQIAN+ ต้องการความช่วยเหลือจากเขา ตระหนักถึงสิทธิพิเศษของตัวเองแต่มีความรู้สึกผิดและปฎิเสธสิทธิพิเศษของตนเอง (I do this for them)


 • พันธมิตรเพื่อความยุติธรรมทางสังคม (Allyship for Social Justice) คือผู้ที่เป็นพันธมิตรโดยมีแรงผลักดันมาจากการช่วยตนเองและผู้อื่น มองว่าอคติ การเลือกปฏิบัติ และความไม่เท่าเทียมทางเพศเกิดจากโครงสร้างทางสังคม มองว่าทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อกันแก้ปัญหาและยุติความอยุติธรรมและความไม่เท่าเทียมที่ถูกขึ้น เสริมอำนาจกันและกันเพื่อปลดแอกจากระบบหรือสังคมที่ไม่เป็นธรรม มองเห็นและพยายามใช้สิทธิพิเศษของตนเองเพื่อผลักดันการเคลื่อนไหวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (I do this for us)

DO !

 • เปิดกว้างยอมรับตัวตนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

 • รับฟังโดยปราศจากการตัดสินและอคติ

 • เรียนรู้ที่จะยอมรับและปรับปรุงแก้ไขหากชุมชนผู้มีความหลากหลายให้คำแนะนำหรือตักเตือนคุณ

 • เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศทั้งในโลกออนไลน์และในชีวิตประจำวัน

 • ทำความเข้าใจว่าคุณมีส่วนร่วมกับระบบที่กดขี่ผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างไรและหาวิธีการเพื่อเปลี่ยนแปลงมัน

 • ร่วมต่อสู้

 • อย่าคาดเดาไปเองว่าผู้มีความหลากหลากทางเพศต้องการความช่วยเหลือในบางประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่นการ come out

Don’t

 • อย่าคาดหวังหรือคาดคั้นให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศสอนหรืออธิบายทุกเรื่องให้คุณ

 • ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบว่าการต่อสู้กับระบบของคุณก็ “หนักพอๆ” กับคนชายขอบ

 • อย่าทำตัวเหมือนว่ารู้ดีที่สุด และพูดแทน ทำแทน คิดแทน (Voice over) ชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

 • อย่าคิดว่าการที่คุณเป็นพันธมิตรนั้นทำให้คุณเป็นพระมาโปรดและมีบุญคุณกับชุมชนLGBTQIAN+


พันธมิตรของผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่ยอมรับผู้มีความหลากหลายทางเพศ แต่คือผู้ที่สนับสนุนผลักดันความเท่าเทียมทางเพศ เป็นห่วงความมั่นคงปลอดภัยและร่วมต่อสู้เคียงข้างชุมชนผู้มีความหลากหลายอย่างกระตือรือร้นและจริงใจ

ทุกคนในสังคมล้วนถูกกดทับภายใต้โครงสร้างปิตาธิปไตย การผลักดันความเท่าเทียมทางเพศจึงเป็นหน้าที่ของทุกคน
16 views0 comments