Sexual Assault vs Rape : ความแตกต่างของรูปแบบความรุนแรงทางเพศ


TW: Sexual Violence, Sexual Assault, Sexual Abuse, Rape

คำเตือน: ความรุนแรงทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ และการข่มขืนการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นหนึ่งในความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) เป็นการกระทำหรือพฤติกรรมทางเพศอย่างไม่ได้รับการยินยอมพร้อมใจที่บุคคลหนึ่งกระทำต่อบุคคลหนึ่ง มักมีลักษณะในเชิงบีบบังคับ การข่มขู่ทางวาจา กดดัน ติดสินบน ใช้กลอุบาย กลวิธีที่ผิดโน้มน้าว ชักจูง และควบคุมผู้อื่นให้ทำตามความต้องการ (manipulation) ในบางกรณี เช่น การถูกเนื้อต้องตัว อาจไม่มีการบีบบังคับหรือใช้กำลังทางกาย


Sexual Assaults รวมถึง การสัมผัสทางเพศหรือการสัมผัสร่างกายอย่างไม่เหมาะสม การบีบบังคับให้ทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมทางเพศ เช่น Oral Sex (กิจกรรมทางเพศที่ใช้ปาก) และ Sexual Penetration (การสอดอวัยวะทางร่างกายหรือวัตถุเข้าช่องอวัยวะร่างกาย เช่น ช่องคลอด ช่องทวารหนัก หรือช่องปาก) การพยายามข่มขืน และการข่มขืน


Sexual assaults มีหลากหลายรูปแบบ

 • การสัมผัสทางเพศหรือการสัมผัสร่างกายอย่างไม่เหมาะสม (Sexual Touching/Inappropriate Grabbing)

 • การบีบบังคับให้ทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมทางเพศ เช่น Oral Sex (กิจกรรมทางเพศที่ใช้ปาก) และ Sexual Penetration (การสอดอวัยวะทางร่างกายหรือวัตถุเข้าช่องอวัยวะร่างกาย เช่น ช่องคลอด ช่องทวารหนัก หรือช่องปาก)

 • การพยยามข่มขืน (attempted rape)

 • การข่มขืน (rape)


การข่มขืน (Rape) หมายถึง การสอดใส่อวัยวะโดยที่เจ้าของร่างกายไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ (sexual penetration without consent) เช่น มือ นิ้วมือ อวัยวะเพศชาย หรือวัตถุสิ่งแปลกปลอม เช่น ขวดน้ำ เข้าในทวารหนัก ช่องคลอด หรือปาก ในบางครั้งผู้ถูกข่มขืนอาจเป็นผู้ที่สอดใส่เอง โดยที่ตนเองไม่ได้ยินยอมภายใต้คำสั่งการของผู้ข่มขืน


การข่มขืนเป็นการบีบบังคับหรือขู่เข็ญทางอารมณ์และจิตใจ (physcological/emotional coercion or force) เช่น ทำให้ผู้ถูกข่มขืนรู้สึกจำยอมจากการถูกกดดัน ปั่นหัว ทำให้รู้สึกผิด (guilt-trip) ทำให้กลัว (intimidate) และการใช้กำลังบีบบังคับ เช่น การถูกขู่ทำร้ายร่างกายของตน ครอบครัว และทรัพย์สิน


Rapist methods : วิธีการของผู้ข่มขืน คือ การเพิกเฉยหรือริดรอนสิทธิและความสามารถในการตัดสินใจเองของผู้เสียหายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดกับร่างกายพวกเขา

 • ข่มขู่ คุกคาม ใช้กำลังบีบบังคับทางกาย หรือใช้อาวุธอันตราย

 • ใช้อำนาจหรือกำลังที่มีกดทับการต่อต้านทางร่างกาย เช่น กดทับร่างกายผู้อื่นลงเพื่อไม่ให้สามารถขยับได้

 • การสอดใส่ (Penetrate) หรือข่มขืนผู้ที่ไม่สามารถให้ความอนุญาตและยินยอม (Consent) เช่น ผู้ที่เมา ไม่ได้สติ กำลังนอนหลับ หรือไร้ความสามารถเนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตใจและร่างกาย

 • เพิกเฉยต่อการต่อต้านทางวาจา เช่น คำพูดว่า “ไม่” “หยุด” “ไม่อยากทำ”


Sexual Abuse, sexual Assault & Rape

 • การล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Assault) เป็นส่วนหนึ่งของการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) มักหมายถึงความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่

 • การล่วงเกินทางเพศ (Sexual Abuse) คือการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดกับเด็กและผู้เยาว์ (Sexual Assault Against Minors) การมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเด็ก (Child Molestation) และกับคนร่วมสายเลือด (Incest) รวมถึงการบังคับให้เด็กดูภาพอนาจาร อวัยวะทางเพศ หรือกิจกรรมทางเพศ

 • การข่มขืน(Rape) ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Assault) อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกการล่วงละเมิดทางเพศ คือการข่มขืน


“ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมทางเพศในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน การกระทำเหล่านี้ไม่ได้มาจากความต้องการทางเพศหรือแรงจูงใจจางเพศ (Sexual desire) หากแต่อาชญากรกระทำการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืนเพื่อควบคุม ใช้อำนาจเหนือและสร้างความเจ็บปวดต่อผู้ถูกกระทำ อาชญากรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงไม่เคยเป็นความผิดของผู้ที่เผชิญกับความรุนแรง” - Joyful Heart Foundation

A friendly reminder

 • ความรุนแรงทางเพศเหล่านี้เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ และกับทุกคน ไม่ว่าจะมีอัตลักษณ์ทางเพศ เชื้อชาติ การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ หรืออาชีพอะไร รวมทั้งอายุเท่าไหร่

 • ผู้ข่มขืนสามารถเป็นได้ทั้ง คู่รัก คู่เดท เพื่อนในห้องเรียน คนข้างบ้าน แฟนเพื่อน หรือคนรู้จักอื่น ๆ

 • การข่มขืนส่วนหนึ่งกระทำโดยคนแปลกหน้า (Strange Rape) ส่วนเปอร์เซ็นการข่มขืนจำนวนมากกว่านั้นกระทำโดยคนใกล้ชิด​ (Acquaintance Rape) เช่น ในกรณีความรุนแรงทางเพศในคู่รัก (Intimate Partner Sexual Violence)

 • ผู้ถูกกระทำมักโทษตนเองว่าเอาตัวเองไปประสบกับความรุนแรงและเผชิญกับผู้ก่อเหตุ ผู้ถูกกระทำไม่สมควรถูกกล่าวโทษจากการกระทำความรุนแรงของผู้ก่อเหตุต่อตน

 • การมีบาง sexual behaviour/activity ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้มี sexual intercourse เช่น ไปเดตและมีการกอด หอม จับมือ จูบ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการยินยอมพร้อมใจในการมีเพศสัมพันธ์ (penetrative sex)


สถิติความรุนแรงทางเพศในสหรัฐอเมริกา

 • 1 ใน 3 ของผู้ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นหญิงและ 1 ใน 6 ของผู้ที่มีอัตลักษณ์ความเป็นชายเป็นผู้ผ่านพ้นความรุนแรงทางเพศ

 • นักศึกษากลุ่มคนข้ามเพศ ผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกรอบ2เพศ และผู้แสดงออกทางเพศไม่ตรงบรรทัดฐานของสังคม (TGQN) ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากกว่าผู้ที่อยู่นอกกลุ่มนับเป็น 21% ส่วนผู้ที่อยู่นอกกลุ่มที่เป็นเพศกำหนดหญิงนับเป็น 18% เพศกำหนดชายนับเป็น 4%

 • 8 ใน 10 การข่มขืนกระทำโดยคนรู้จัก

 • 93% ของการล่วงละเมิดในเด็ก ผู้ก่อเหตุรู้จักผู้ถูกกระทำ

 • 995 ใน 1,000 คดีการข่มขืน ผู้ก่อเหตุไม่ถูกจำคุก

 • เพียง 2-10% ของการรายงานคดีข่มขืนทั้งหมดเป็นการกล่าวเท็จ

อย่างไรก็ตาม การเก็บสถิตินั้นมักจะคลาดเคลื่อนเนื่องจากโครงสร้างทางสังคม อคติของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายที่ไม่รองรับและค่านิยมทำให้ผู้ที่เผชิญกับความรุนแรงเหล่านี้ไม่กล้าที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือบอกเล่าประสบการณ์ของตนเอง


Disclaimer: There is no universal definition of sexual assault, but in fact the world acknowledges that sexual assault is a (serious) crime.


เนื้อหาเบื้องต้นเป็นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการนิยามการล่วงละเมิดทางเพศ (Sexual Assault) ของประเทศทั่วโลกที่มองว่าความรุนแรงทางเพศนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงและเป็นปัญหาสำคัญ ในทางสากลแล้วยังไม่มีการสรุปรวบเป็นนิยามเดียว บางประเทศยอมรับรูปแบบความรุนแรงที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศต่างจากประเทศอื่น และในแต่ละปีแต่ละประเทศอาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาการนิยามในกฎหมายหรือลดทอนเนื้อหาในกฎหมายได้เช่นเดียวกัน


FYI: การนิยามในกฎหมายไทยไม่ได้ระบุรูปแบบการล่วงละเมิดทางเพศอย่างละเอียด ชัดเจน และครอบคลุม หากเปรียบเทียบกับการนิยามที่ถูกยอมรับใน แคนาดา อังกฤษ ประเทศฝั่งยุโรป และหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา


การคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มขืน เป็นปัญหาระดับโลก เรานั้นควรย้ำเตือนกันว่าความรุนแรงทางเพศเหล่านี้คือ “อาชญากรรม” ทางเพศ แม้ว่าในกฎหมายอาจไม่ได้นิยามรูปแบบพฤติกรรมความรุนแรงทางเพศ รวมถึงการยินยอมพร้อมใจ (Consent) อย่างครอบคลุมและรัดกุม

ทุกคนควรมีจิตสำนึกและรู้ตัวว่าการกระทำเหล่านั้นเป็นการยัดเยียดความต้องการในการประพฤติทางเพศและสร้างบาดแผลทางกาย จิตใจ และจิตวิญญานผู้อื่นSources:

https://www.rainn.org/articles/sexual-assault

https://theconversation.com/whats-the-difference-between-sexual-abuse-sexual-assault-sexual-harassment-and-rape-88218

https://www.instagram.com/p/CEh5s3nJlZ1/?utm_medium=copy_link


13 views0 comments